ما فرصتی برای ارتباط دانشجویان با دنیای کار را ایجاد کرده ایم